Properes activitats proposades


Roca TiravalConvocatòria d’eleccions per a la Junta Directiva de l’Associació Excursionista Lillet

Llocs i càrrecs a cobrir:  El càrrecs a cobrir són el de president, un o més vicepresidents, secretari, tresorer i els vocals que es creguin oportuns. Per tant, els llocs a cobrir requereixen  candidatures d’un mínim de 4 persones i amb un màxim de 21.

Requisits per a ser candidat o elector: Ser major d’edat i ser soci amb la quota al corrent de pagament.

Requisits per a la presentació de candidatures: Les candidatures han de constar de la quantitat de persones que es diu més amunt i han d’incloure els noms i cognoms dels candidats, amb el seu DNI, indicant el candidat a president i a la resta de càrrecs.

Per tant, d’acord amb el que es diu més amunt i en l’anex, et convoquem el diumenge dia 9-2-2020 a les 11 del matí en el nostre local del c/Doctor Cisneros 4, 2on, pel sorteig per a designació de la Junta Electoral i aprovació del cens electoral. Els llocs a cobrir en la mesa electoral són 3 membres i 3 suplents.

Calendari electoral proposat: Veure anex a aquest mail
– Dia 9-2-2020, a les 11 del matí, en el nostre local de c/Doctor Cisneros 4, 2n. Reunió de tots els socis per fer el sorteig per a la designació de la Junta Electoral (composta de 3 membres i 3 suplents) i aprovació del cens electoral. En aquesta reunió també s’atendran tots els precs i preguntes que els socis presents vulguin formular.
– Dia 22-2-2020. Termini de presentació de candidatures.
– Dia 25-2-2020. Proclamació de les candidatures presentades.
– Dia 8-3-2020. Termini per a presentació d’al·legacions en contra d’alguna candidatura, en cas de que algú ho consideri convenient.
– Dia 15-3-2020, a les 11 del matí, en el nostre local de c/Doctor Cisneros 4, 2n . Assemblea per a les eleccions, que al mateix temps serà l’assemblea ordinària.

Aquest calendari pot ser modificat si ho cregués convenient la Junta Electoral, un cop constituïda, o si calgués un temps addicional per a la resolució de possibles al·legacions. Si es donés algun d’aquests casos, s’avisaria oportunament.

La Pobla de Lillet, gener 2020.